top of page
droger gymnasiet

En drogfri skolmiljö

För att vi värnar om både säkerhet och välmående. 

VÅR DROGPOLICY

Nolltolerans mot alkohol, droger, nikotin och tobak

Alkohol, cigaretter/vapes, droger eller snus är inget som får finnas på vår gymnasieskola. Både för säkerhetsskäl och välmående. Vi jobbar därför aktivt för att se till att inget av detta förekommer hos oss, varken bland elever eller personal.

Vår policy finns för att se till att varken alkohol, narkotika (inkl. narkotikaklassade läkemedel), dopingmedel, tobak eller spel om pengar används, innehas, säljs eller förvaras på skolan. Elever får inte heller vara på skolan om de är berusade eller drogpåverkade. Det gäller även för skolverksamhet som sker utanför området, exempelvis studieresor. 

Skulle missbruksproblematik uppstå så vidtar vi åtgärder för att hjälpa eleven ur det. Vi vill att alla elever, vårdnadshavare och skolpersonal ska känna sig trygga och välkomnade på Svea Gymnasium.

Hur genomförs detta?

drogfri gymnasium elever

Varför gör vi detta?

Svea Gymnasium ska vara en drogfri plats. Vi vill förebygga studiesvårigheter, ohälsa, tillbud, olyckor, konflikter och hotsituationer i skolan. Enligt arbetsmiljölagen ska skolledningen vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att elever och arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. 

Förebyggande och främjande arbete

stockholms bästa gymnasium

Vi arbetar aktivt för goda relationer både elever emellan och mellan elever och personal på skolan.

stockholms bästa gymnasium

Vi håller tidiga utvecklingssamtal för att grundlägga god kontakt mellan skola och hem.  

stockholms bästa gymnasium

Frågor som rör droger tas upp i undervisningen och diskuteras.

stockholms bästa gymnasium

Vi deltar i enkäter kring drogvanor och använder resultat från dem för vårt fortsatta arbete.

stockholms bästa gymnasium

Elevhälsan och annan personal fångar upp trender bland eleverna som grund för vidare arbete.

drog stockholm gymnasiet

Alla elever i årskurs 1 deltar i hälsosamtal där bl.a. riskfaktorer i livsstilen tas upp.

stockholms bästa gymnasium

Elevskåpen är skolans egendom och avsedda för förvaring av studiematerial. Vid behov gör skolan kontroller så att detta efterlevs.  

narkotikahund sök med skola

Narkotikahundar kan komma att användas i brottsförebyggande syfte för att söka igenom lokaler på skolan.  

drogtest bäst

Slumpvisa, frivilliga, drogtester genomförs för att tidigt upptäcka droganvändning och för att stärka elever i att tacka nej till droger.  

Item 1

billiga bäst drogtest apoteket

Syftet med testerna

Svea Gymnasium genomför slumpvisa drogtester i syfte att tidigt upptäcka och förebygga användning av narkotika. Drogtesterna är frivilliga samt används vid misstanke om droganvändning.  

Syftet med testerna är att skapa ett välmående klimat och bra förutsättningar för att eleven ska få stöd och hjälp. Vi vill även stärka våra elever i att stå emot grupptryck och kunna säga nej till droger.

drogtester slumpmässiga sverige beställ

Rutin för slumpvisa drogtester

Eleven undertecknar en överenskommelse om att finnas med i den elevgruppen som skolan slumpmässigt väljer som ska testas. Är eleven under 18 år ska vårdnadshavaren underteckna samma överenskommelse.

 

Eleverna som blir utvalda får information när testet kommer att ske och att det är frivillig. Det går alltså att välja att avstå. De enda som känner till elevgruppen och får ta del av resultaten är elevhälsan, skolläkare och skolsköterskan. Ingen annan på skolan får ta del av detta, varken rektor, lärare eller klasskamrater. 

sök med narkotikahund

Narkotikahund

Det kommer även att vara sök med narkotikahund på skolområdet och i lokalerna för att säkerställa det varken finns droger, vapen eller sprängmedel. Hundarna är allergivänliga och elever kommer ha möjlighet att lämna lokalerna innan besöket äger rum. 

Sök med

drogtestning skola

Drogtestning

Emellanåt genomförs slumpvisa drogtester. Det är viktigt att veta inga drogtester kommer genomföras utan att det finns ett samtycke från dig som elev, alternativt samtycke från din vårdnadshavare om du inte är myndig.

Slumpmässig

stockholms bästa gymnasium

Varför gör vi det här?

Svea Gymnasium är en ny skola med nya idéer. Vi tror på att traditionella skolvärderingar är avgörande för allas lärande och utveckling. Likaså tror vi på en utbildning där undervisning och skolans fria aktiviteter har stark koppling till näringslivet – både nationellt och globalt.

 

Svea Gymnasium inte organiserad som andra skolor utan fokus ligger på att förbereda eleverna för företagande, entreprenörskap och innovation. Skolan har därför inte bara en rektor, utan även en tillsatt VD. Rektorn organiserar och driver skolans pedagogiska arbete, med ansvar för att bygga en vinnande skolkultur och främja goda skolresultat. 

VD:n ansvarar för kontaktnätet till internationellt och nationellt näringsliv samt ser till så att skolans täta samarbete med näringslivet är aktuellt under alla år.

Frågor och svar

 • Vad blir jag behörig till efter Teknikprogrammet?
  Teknikprogrammet är högskoleförberedande och ger dig behörighet till en mängd utbildningar i ämnesområden som rör teknik, matematik och fysik. Efter inriktningen Design och Produktutveckling kan du också fortsätta studera design, eller söka dig till utbildningar inom arkitektur, formgivning, media och reklam, eller till teknisk högskola, där du exempelvis kan studera till att bli högskoleingenjör inom flera olika områden.
 • Hur blir man entreprenör efter att ha läst Teknikprogrammet?
  Teknikprogrammet med inriktning Design och produktutveckling passar dig som är kreativ, lösningsorienterad och innovativ, och dig som gillar att gå från idé till handling - egenskaper som ofta finns hos entreprenörer. Teknikprogrammet med inriktning Design och produktutveckling förbättrar din förmåga att genom innovativa lösningar utveckla befintliga produkter och tjänster, och att skapa nya produkter som underlättar för morgondagens användare. Det bäddar för en karriär som entreprenör, där du genom ditt eget företag skapar framtidens innovativa lösningar.
 • Är matematiken svår?
  Hur vidare en kurs är svår eller inte beror på person till person. På de flesta utav våra program studerar man minst till matte 3. För att klara kursen är det bra om man lägger ned tid på att nöta in den och säger till att man behöver hjälp när det blir för svårt.
 • Kan tjejer plugga teknik?
  Självfallet kan tjejer studera teknik! Inget program är riktat till något kön, så länge man har intresse för teknik så är det bara att köra på!
 • Vad innebär det att skolan har en VD från näringslivet?
  För att kunna hjälpa elever med praktik- och arbetsmöjligheter, arbetar Svea Gymnasium nära näringslivet. Därför har skolan en VD från näringslivet som anställd, vilket är en person med högt ansvar/chefstitel sedan tidigare. VD:n ansvarar över program- och näringslivsmentorerna samt jobbar tillsammans med rektor och lärare för att skapa kontakt mellan skolan och näringslivet. VD:ns uppgifter: Se till att kontakten mellan näringslivet och skolan hålls igång. Planerar in event tillsammans med programmentorerna. Ser till att skolan får fler samarbetspartners. Representerar skolan i olika sammanhang. Ser till att skolan får in fler intressanta föreläsare. Vara ett bollplank för rektor och lärare. Är aktiv med nya arbetssätt för att sammankoppla näringslivet med skolan.
 • Vad gör en programansvarig näringslivsmentor?
  En person som ansvarar över näringslivsmentorerna arbetar tillsammans med lärarna för att skapa en så trivsam miljö som möjligt för eleverna. Denne är aktiv i skolan och helst på plats en gång i månaden. Personen har ett passande yrke till programmet, exempelvis Spelutvecklare för teknikprogrammet. Denne har även ett ansvar att vara delvis införstådd i de programspecifika examensmålen och kursplaneringen. Programansvarige näringsmentorns uppgifter är att: Arbeta tillsammans med programlagsledare. Planera in aktiviteter kopplade till näringslivet för eleverna. Vara kontaktperson för alla näringslivsmentorer inom sitt program. Vara med och delta på Svea Gymnasiums event, exempelvis Öppet Hus. Har tät kontakt med skolan och lärare för att se till att eleverna lyckas med sina mål.
 • Vad innebär det att man har näringslivsmentorer?
  En person från näringslivet tilldelas ett av programmen och arbetar tillsammans med flera andra näringslivsmentorer. Programmet tilldelas beroende på vilken nuvarande bransch denne arbetar inom. Näringslivsmentorns ansvar är att skapa kontakt mellan elever och näringslivet. Det är ett ideellt arbete där man närvarar i skolan ett par gånger per kvartal, under lite olika tidslängder och är tillgänglig via chatt/mejl för eleverna. Näringslivsmentors uppgifter är att: Vara ett bollplank för elever i klassen. Man chattar, ställer frågor och få lite tips och tricks. Hålla i heldagsaktiviteter med elever under utvecklingssamtal. Erbjuda möjligheten att ta mot studiebesök på sin arbetsplats. Leda workshops tillsammans med eleverna. Berätta om sin väg till arbete och karriärknep. Delta i event med Svea Gymnasium. Coacha elever i företagande. Stöd till gymnasiearbetet (T.ex. bidra med case från verkligheten, extra handledning, medbedömning m.m).
 • Hur många näringslivsmentorer och programansvarig näringslivsmentor är det per program?
  Det är 1 programansvarig näringslivsmentor per program och mellan 4-6 näringslivsmentorer per program.

Stöd till dig som är orolig

UMO.se

 

umo.se - om sex, hälsa och relationer 

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. Här kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat.

Drugsmart

www.drugsmart.se


Här kan du ställa frågor om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

Du kan alltid vända dig till din mentor, elevhälsan eller annan personal på skolan som du har förtroende för. Utöver det så finns det flera sätt att få stöd och svar på dina frågor, antingen via nätet eller telefonen. Här är några exempel: 

UMO.se

UMO.se – om sex, hälsa och relationer https://www.umo.se

 

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO.se kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat.

Drugsmart

Drugsmart - https://www.drugsmart.se


Här kan du ställa frågor om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

Alkohollinjen

Alkohollinjen - https://www.alkohollinjen.se


Här kan du få stöd om du funderar över dina egna eller någon annans alkoholvanor. 


Ring 020-84 44 48.

Droghjälpen

Droghjälpen - https://www.droghjalpen.se


Här kan du få stöd om du funderar på dina drogvanor eller är orolig för någon annan. 


Ring 020-91 91 91.

Sluttarökalinjen

Sluta-röka-linjen - https://www.slutarokalinjen.se


Här kan du få stöd om du vill sluta röka eller snusa.

 
Du kan ringa 020-84 00 00 eller chatta.

Trygga Barnen

Trygga Barnen - https://www.tryggabarnen.org


Här kan du få stöd om någon i din familj eller närhet har problem med alkohol eller droger.

 

Du kan ringa 070-47 77 910, chatta, messa eller mejla.

Stödlinjen

Stödlinjen för spelare och anhöriga - https://www.stodlinjen.se

 

Här kan du får råd och stöd om du har problem med spel om pengar. Det kan du även få om du är orolig för någon annan som spelar om pengar.

 

Du kan ringa 020-81 91 00 eller skicka ett meddelande.

bottom of page